RANNAKIELE KESKUS

MTÜ Rannakeele Keskus lühitutvustus

Rannakeele Keskus on asutatud aprillis 2020.a.

Rannakeele Keskus on Põlisrahvaste Koostöökogu liige 

Rannakeele Keskus jätkab kampa „Rannakiele üäks“ tegevust, kampa tegutseb regulaarselt ja eesmärgipäraselt 2013. aastast.

MTÜ Rannakeele Keskuse eesmärgiks on: 

– liikmete vabatahtlik koostöö randlaste heade tavade vaimus;

– Kuusalu rannakeele- ja kultuuri ning laiemalt Põhja-Eesti rannakeele- ja kultuuri säilimisele ja arengule kaasaaitamine;

– Põhja-Eesti randlaste keele ja kultuuriga seonduva ajaloo uurimine ning jäädvustamine;

– noorte kaasamine;

– Põhja-Eesti rannakeele säilitamine ja arendamine kõnekeelena.

Rannakeele Keskust juhib 3-liikmeline juhatus

Rannakeele Keskuse headeks koostööpartneriteks on MTÜ Juminda Poolsaare Selts, MTÜ Pohiranna, Keskkonnaamet, Eesti Keele Instituut, Kuusalu vallavalitsus, Loksa linnavalitsus

Ülevaade meie (kampa „Rannakiele üäks“ + Rannakeele Keskus) tegevuskavast 2019-2022, tegevuskava vaatame üle 1x aastas

SUUND: Rannakeelt teadvustatakse ja väärtustatakse kui omanäolist piirkondlikku murrakut; rannakeel on toodud avalikku ruumi

Tegevused:

1.Regulaarsed kokkusaamised keeleoskajatega, sh kohtumised keeleuurijatega TOIMUVAD

2.Rannakeele kool: 1x kuus toimuvad keeletunnid; laste rannakeele tunnid 3x suvekuudel TOIMUVAD, TÖÖD LASTEGA VAJA ARENDADA

3. Veebi-õpipesa “Rannakiele pesakane” TOIMIB

4.“Kuusalu rannakiele sanastigu“ tutvustused 2019 Leesil ja Viinistul TEHTUD

5.Sõnastiku ilmumise kajastus meedias 2019 TEHTUD (TV3, Harju Elu, Maaleht, Sõnumitooja)

6.Murrakut tutvustavad seminarid laiemale huviliste ringile, n sõnastik elama jm; 1-2 seminari igal aastal TOIMUVAD koostöös Keskkonnaameti jt MTÜdega

7.Õppeprogrammid koolidele/lasteaedadele/täiskasvanutele vastavalt kokkuleppele, n Loksa kooli algklassides 2019-21 regulaarselt TOIMUVAD

8.Lehes, raadios või teles murrakut tutvustav sari ca 4x aastas, n rannakeelsed uudised Eesti Raadios VEEL EI TOIMU

9.Uudissõnade loomine rannakeelsete sõnade baasil ca 1x aastas TEGEMISEL

10.Laulude/luuletuste loomine ja levitamine avalikkuses, sh regilaulude; algus veebruaris 2019, jätk regulaarne VEEL EI TOIMI

11.Rannakeele pesa(d)e hoidmine, peapesa (pesa ruumi) füüsilise keskkonna loomine Leesi rahvamajas jm TEGEMISEL

12.“Pohiranna kultuuriruumi“ ja rannakeelsed tervitussildid poolsaarte „väravatesse“; tekstid olemas TEGEMISEL

13.Randlase kümne käsu e „Üä tava“ sõnastamine TEGEMISEL

14.Osalemine Põlisrahvaste Arengu Keskuse SANA 2019 veebipublikatsioonis- TEHTUD-TEGEMISEL

15.Rahvakultuuri Keskuse juures Ida- Harju rannaalade kultuuriruumi programmi algatamine (eeltööd on varasemalt tehtud) PRAEGU SEISAB

SUUND: Keeleoskajate kõne on talletatud ning huvilistele kättesaadav nii helikandjal kui ka kirjaliku tekstina

Tegevused

1.Mälestuste ja keeleväljendite regulaarne kogumine keeleoskajatelt VAJA EDENDADA

2.Rannakeele rääkijate nimistu kirjapanek 2019 ALUSTATUD

3.Helisalvestiste kogumine ja litereerimine toimub jätkuvalt, litereerimine algab VAJA EDENDADA

4.Koopiate tegemine arhiivides ja ka eravalduses olevatest helisalvestistest ja litereeringutest jätkub VAJA EDENDADA

5.Failide laadimine ja süstematiseerimine kindlas keskkonnas säilitamise eesmärgil TEGEMISEL

SUUND: Koostatud on rannakeelt tutvustavad ja õpetavad trükised ning veebiväljaanded

Tegevused

1.“Kuusalu rannakiele sanastik“ ilmub kevadel 2019 koostöös Eesti Keele Instituudi ja Juminda Poolsaare Seltsiga TEHTUD

2.Veebisõnastik ilmub sõnastikuga koos 2019 TEHTUD https://www.eki.ee/dict/kuusalu/

3.Koduloolise aabitsa koostamine ja väljaandmine 2019-2022 PRAEGUNE PRIORITEET

4.Rannakeelsed laulumängud ja mängud – kogumine, loomine (n pusle, alias e toine nimi) ja väljaandmine 2019-2022 VAJA EDENDADA

6.Juminda ja Pärispea poolsaarte arhailiste kohanimedega kaartide koostamine ja väljaandmine ALUSTATUD

7.Rannakeelsete juttudega vihiku+ CD kokku panemine ja väljaandmine PRAEGUNE PRIORITEET
8. Film rannakeele rääkijatega TEHTUD 2020 https://vimeo.com/440575389